Huishoudelijk Reglement


Start zwartkruit lokatie mini staal wedstrijden dienst zaterdag dienst woensdag dienst woens-vrijdagavond dienst donderdag links club wedstrijden dienst zondag De banen De kantine DSR Parcours disciplines club Tijden nuttige documenten kooprubriek opleiding huishoudelijk reglement laatste nieuws praktische proef Het ontstaan Bowlingpin SBR Statuten Baan Reglement receptie's Action Shoot Steel Challenge Speed Challenge


Tekstvak: Huishoudelijk reglement S.V. .30M1-B
Embleem-M1-Bipsc

 

 

art1:De kandidaten die lid wensen te worden van de vereniging dienen, schriftelijk, telefonisch of per mail contact op te nemen met

         de secretaris dit met de volgende vermeldingen: volledige identiteit, adres, telefoonnummer of @ mail

         Hij/Zij dient  tevens een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen + 3 pasfoto's. en(Kopie ID Kaart)

·         "Uittreksel uit het strafregister” Attest van goed gedrag en zeden( recent uittreksel  -3 maanden)

·         Kopie van: (Nederland: W.A / Belgie. B.A)Jeugdleden, (W.A/B.A)van hun Ouderlijk gezag.(Wettelijk/Burgerlijk aansprakelijk)

·         Tevens kan de raad van bestuur nog andere voorwaarden tot toetreding opleggen.

·         toetredende leden worden na 1 jaar gedelibereerd tot toelating Lid van SV.30M1-B.

·         Door aanvaarding(ondertekening)Lidmaatschap .30M1-B gaat men akkoord met het huishoudelijk reglement Baan Reglement

      en Statuten van .30M1-B

art2:De Contributie  dient jaarlijks betaald te worden, voor 15  december  de Contributie kan indien nodig jaarlijks aangepast worden.

         is er op 15 januari  aansluitend kalenderjaar  niet betaald komt er 25 % bij.

art3:Elke persoon die aansluit  betaald de volledige som,vanaf 1 juli en 1 oktober gelden er andere regels            

art4:Om aan de schietoefeningen deel te nemen moet elk lid in het schietcomplex zijn Badge zichtbaar dragen, indien niet in het bezit van

        zijn clubbatch is de toegang tot het schietcomplex verboden.

·         overeenkomstig art2 in regel zijn, steeds in het bezit zijn van zijn lidkaart / boekje,

·         Belgische leden worden aangesloten bij het FROS dit i.v.m. de Sportschutterslicentie.

·         De leden dienen steeds hun wapenvergunning kunnen tonen, en dit op aanvraag van een van de bestuursleden of een daarvoor aangestelde persoon.

·         Alle gastleden dienen een Gast Batch zichtbaar te dragen in het schietcomplex(Gast Batch inleveren bij vertrek aan bevoegde)

 art5:De toegang tot het schietcomplex is ten strengste verboden aan:

·         alle personen al of niet lid zijn, in kennelijke staat van dronkenschap,  producten die de normale geestestoestand kunnen beïnvloeden,

·         alle personen vreemd aan de vereniging, niet vergezeld van een lid,

·         personen onder de 16 jaar niet vergezeld van een verantwoordelijk persoon.

art6:Gast/Gastschutter

·         Er dient €.15,00; worden afgerekend aan de afgevaardigde aanwezig(kan aangepast worden tijdens het jaar)

·         Bij verlaten van het schietcomplex dient de “Dagkaart worden ingeleverd bij de afgevaardigde aanwezig

·         het begeleidend lid is steeds verantwoordelijk voor de gast, en dient diens naam te vermelden in het aanwezigheidsregister

·         Het Bestuur kan nimmer  Aansprakelijk Worden Gesteld Bij eventuele voorvallen of ongevallen.

·         Door Ondertekening(dagkaart) Ontslaat Men Het Bestuur En Leden Van Alle Aansprakelijkheid

art7:Elke schutter of bezoeker is verplicht zijn NAAM,  Handtekening in het Aanwezigheidsregister  te plaatsen en dit voor het

         betreden van de schietbanen).

·         het Aanwezigheidsregister ligt in de kantine, waar men na het verlaten van de banen het stempelboekje kan laten aftekenen)

·         Het invullen van het aanwezigheidsregister is ten alle tijden verplicht, en de verantwoording ligt bij de Leden.

·         De leden zijn verantwoordelijk voor het correct invullen van hun stempelboekje(en dienen  dit eigenhandig in te vullen indien zij het niet hebben

           ingevuld zal het niet worden afgestempeld en afgetekend.

·         Indien een Lid onrechtmatig zijn stempelboekje invult is dat zijn verantwoording en zal zich daarvoor dienen te verantwoorden bij Controlerende organisatie.

          En zal ter verantwoording worden geroepen bij het bestuur.

·         Waaruit sancties zullen worden opgelegd en kan leiden tot geroyeerd  uit S.V..30M1-B.

art8:De wapens dienen bij het betreden en verlaten van de schietstanden verpakt en ongeladen te zijn!

art9:Iedere schutter is verplicht zijn wapen(s) voor en na het gebruik na te zien teneinde er zich van te verzekeren dat er geen patroon meer

           in de kamer steekt.(ontladen  en veilig is)

art10:Het is verboden het schietcomplex te betreden met een wapen dat niet reglementair is vergund.

art11:Wapens en patronen die technisch niet in orde zijn en dus een gevaar voor de schutters kunnen opleveren

·         zijn verboden op het schietcomplex(en vallen onder de verantwoording van de betreffende schutter)

·         Het bestuur, afgevaardigde bestuur, baancommandanten zijn bevoegd in het schietcomplex de vergunningen

    Europese vuurwapen paspoort ter controle op te vragen.

art12:tijdens het laden dient men ervoor te zorgen dat de loopmond van het wapen steeds naar het DOEL GERICHT is,( de wapens mogen

          slechts geladen worden op het schietpunt)

art.13:Elke manipulatie ,oefening of vertoon van een wapen is verboden buiten de vuurlijn.               

·         Een wapen op een persoon richten, zelfs ONGELADEN, heeft onmiddellijke uitsluiting tot  gevolg.

·         in dergelijk geval zal er aan de overheid melding van gemaakt worden.

art.14:Het is verboden een wapen van iemand anders aan te raken zonder toestemming van de eigenaar.  

art.15:Wanneer iemand zich op de schietbaan wil begeven moet  men steeds navraag doen bij de baancommandant en wachten tot  deze

              het licht op groen zet, elk wapen, open en ongeladen is neergelegd.

·         De wapens dienen ongeladen op tafel gelegd, karabijnen  met open grendel of sluitstuk, revolvers met uitgedraaide trommel en pistolen zonder

           lader en met de  slede naar achter. Ieder lid dient hieraan gevolg te geven.

art.16:Wapens waarmede niet geschoten wordt dienen veilig verpakt te zijn.

·         Na het oefenen wapens niet onbeheerd achter laten, als men de wapens in de auto achterlaat is dat volledig de verantwoording van de Schutter

·         Bestuur of afgevaardigden kan hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld      

art.17:Het is verboden pantser doorborende of lichtspoorpatronen te gebruiken!!!!!!!!    

art.18:Wanneer een lid van de raad van bestuur of daartoe aangestelde persoon(baancommandant) het nodig acht gebruik van een bepaald

            wapen te verbieden dan dient de betrokkene zich hieraan te houden.

art.19:Het dragen van een schietbril en oorbeschermers op de parcourstand is verplicht.(op elke baan)

(Blz:1/3 .30M1-B)

 

art.20:Het is verboden te schieten op andere voorwerpen dan de voorziene schijven, voorgeschreven voor target, IPSC,DSR en andere

            disciplines van .30M1 Belgie.

art.21:Indien een schutter of enig ander persoon dan toch een gevaarlijke toestand schept en hiervoor klacht wordt neergelegd bij de raad

            van bestuur, zal de bedoelde persoon ter verantwoording geroepen worden.

·         Door de Commissie van Beroep die de klacht onderzoeken

·         En dit na een grondig onderzoek rapporteren aan het bestuur.

·         Het bestuur kan dan eventueel een sanctie opleggen, gaan de van verwittiging, schorsing of uitsluiting van deelnamen aan de oefeningen(dit kan gaan tot Royeren uit .30M1-B)   

art.22:Het dragen van een holster waarin een ONGELADEN wapen zit! is ten strengste verboden in het schietcomplex(Target/schieten)

·          Het dragen van een ongeladen Pistool/Revolver is alleen toegestaan op de Parcours stand!

·          Enkel alleen door veilig bevonden en gekwalificeerde Parcours schutters IPSC en lid zijn van IPSC)

art.23:De deelname in de parcoursstand is uitsluitend voor de leden welke veilig bevonden werden, houder van een parcours batch.

·         zonder toestemming van de R.O is de parcoursstand verboden voor niet parcoursschutters, alle bezoekers met toelating dienen steeds oor en oog

           bescherming te dragen en de bevelen van de R.O op te volgen,

·         ze mogen niet op de baanzool komen waar parcours wordt geschoten,

·         art.23: is n.v.t voor het bestuur, dienen wel “oor en oog” bescherming te dragen, en RO in Kennis te stellen.

art.24:De uren van de schietoefeningen dienen te worden gerespecteerd.   

art.25:Het is verboden op de schietstanden te roken, open vuur te maken te bakken koken of braden.

·         de schutter dient na het gebruik van een of meerdere banen netjes op te ruimen.(dit voor alle Disciplines)

art.26:Gedragsnorm in het schietcomplex:

·         alcoholische   dranken zijn in het schietcomplex verboden.

·         het is verboden zich in het schietcomplex paramilitairen kledij te dragen of zich zo op te stellen en of te gedragen

·         Men dient zich te onthouden van oproerende uitspraken gericht aan Religieuze, politieke, strekkingen.  

·         Ieder lid heeft de plicht de vereniging steeds sportief en eerlijk te dienen en een vriendschappelijke houding onder de leden in stand te houden en te bevorderen.

art27:alle Belgisch leden moeten in het bezit zijn van een Europese Vuurwapen Pas! Met de wapens erop die hij mee brengt naar het 

           schietcomplex.                                                                

art.29:De sancties die voorzien worden gaan van een mondelinge of schriftelijke verwittiging.

·         Tevens is een voorlopige schorsing of volledige uitsluiting steeds mogelijk,

·         de raad van bestuur met de Commissie van Beroep zal elk feit afzonderlijk behandelen en eventuele sancties voorzien. (tegen een uitspraak van het bestuur is geen beroep mogelijk, en is bindend)!

art.30:Ieder lid dat meent het voorwerp te zijn van een verkeerde toepassing van het huishoudelijk reglement of de statuten kan schriftelijk

           bezwaar indienen bij de(commissie van Beroep)en zal deze klacht onderzoeken.

·         Binnen 10 dagen dient de Commissie van Beroep de betreffende zaak voor te leggen aan de voorzitter

·         Voorzitter en raad van Bestuur zal de klacht onderzoeken en in bijzijn van de Raad van Beroep een uitspraak doen binnen 20 werkdagen.

·         Tevens zal betrokkene daar dan ook aanwezig moeten zijn, en zal dan ook gehoord worden

·         De raad zal dan de zaak opnieuw onderzoeken, in beraad nemen en na grondig onderzoek een bindende uitspraak doen.

·         de vereniging heeft tot doel met uitsluiting van winstoogmerk de schietsport in al zijn vormen te beoefenen en te bevorderen.                               

art.31:De vereniging(moet zijn) Het Bestuur houdt zich steeds het VOORRECHT andere rechtsmiddelen aan te wenden teneinde haar

            recht te verdedigen en te vrijwaren

art.32:Het feit lid te zijn van de vereniging betekend kennisname en volledige AANVAARDING van de Statuten, Huishoudelijk-

            reglement  en Baan Reglementen.

art.33:Het bestuur kan in overleg met de raad van bestuur  het huishoudelijk reglement, baan reglement, aanpassen c.q. wijzigen.

·         In alle gevallen waar het huishoudelijk reglement niet voorziet zal het bestuur een bindende beslissing kunnen nemen, en eventueel een uitspraak over doen waar alle indien nodig in kennis zal worden gesteld

·         Tegen de uitspraak van het bestuur is geen beroep mogelijk en is bindend.

art.34:Het bestuur behoud zich steeds het recht van volgende punten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huishoudelijk Reglement aangepast d.d.22 / 10 / 2016 in overleg Bestuur en Raad van Bestuur .30M1-B

·         Huishoudelijk Reglement + Baan Reglement .30M1-Belgie.----------------------------------------------------- ----------(Blz:2/3.30M1-B)